• Psycholog

  Ceny usług świadczonych przez Psychologa
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz edukacyjne spotkania rodzinne

  Spotkania, w których uczestniczy rodzina (dorośli; dorośli i dziecko; dorośli i dzieci) oraz psycholog. Zaczynamy od rozmowy i poznania historii dziecka i rodziny. Rozpoznajemy obszary do pracy i zasoby opiekunów. Ustalamy cele i priorytety. Dorośli mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie i wskazówki, które uczynią Ich relacje z dzieckiem bardziej świadomymi i radosnymi. Dziecku z kolei będzie się łatwiej żyło z refleksyjnymi rodzicami.

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Edukacyjne spotkania rodzinne

  Spotkania, w których uczestniczy rodzina (dorośli; dorośli i dziecko; dorośli i dzieci) oraz psycholog. Zaczynamy od rozmowy i poznania historii dziecka i rodziny. Rozpoznajemy obszary do pracy i zasoby opiekunów. Ustalamy cele i priorytety. Dorośli mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie i wskazówki, które uczynią Ich relacje z dzieckiem bardziej świadomymi i radosnymi. Dziecku z kolei będzie się łatwiej żyło z refleksyjnymi rodzicami.

  spotkanie 120 minut

  • PLN
 • Przygotowanie pisemnej diagnozy

  Dokument podsumowujący spotkania diagnostyczne, podczas których przeprowadzane jest profesjonalne badanie i rozpoznanie potrzeb, mocnych stron i obszarów do pracy dziecka. 

  • PLN
 • Zajęcia wspierające rozwój dziecka

  Psychopsoty to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia z Psychologiem, to ważny element wprowadzający dzieci w temat relacji i komunikacji. Pracujemy bowiem nad kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. Rozwijamy „emocjonalną inteligencję”.

  Spotkania z psychologiem mające na celu poznanie dziecka, budowanie relacji zaufania do samego siebie i drugiej osoby, uczą komunikacji interpersonalnej. Psycholog towarzyszy dziecku zarówno w radościach, jak i smutkach. Życzliwa osoba, która potrafi refleksyjnie i świadomie towarzyszyć dziecku w rozwoju może pomóc przekroczyć niejedną barierę, z którą na co dzień boryka się dziecko. Zajęcia prowadzone są metodami dostosowanymi do potrzeb dziecka i sytuacji. Zazwyczaj mają charakter zabawy.

  spotkanie 25 minut

  • PLN
 • Zajęcia wspierające rozwój dziecka

  Psychopsoty to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia z Psychologiem, to ważny element wprowadzający dzieci w temat relacji i komunikacji. Pracujemy bowiem nad kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. Rozwijamy „emocjonalną inteligencję”.

  Spotkania z psychologiem mające na celu poznanie dziecka, budowanie relacji zaufania do samego siebie i drugiej osoby, uczą komunikacji interpersonalnej. Psycholog towarzyszy dziecku zarówno w radościach, jak i smutkach. Życzliwa osoba, która potrafi refleksyjnie i świadomie towarzyszyć dziecku w rozwoju może pomóc przekroczyć niejedną barierę, z którą na co dzień boryka się dziecko. Zajęcia prowadzone są metodami dostosowanymi do potrzeb dziecka i sytuacji. Zazwyczaj mają charakter zabawy.

  spotkanie 55 minut

   

  • PLN
 • Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie

  spotkanie 55 minut

   

  • PLN
 • Badanie dojrzałości szkolnej wraz z dokumentem pisemnym

  Tutaj należy rozróżnić pojęcie dojrzałości i gotowości szkolnej. Gotowość dziecka nie zawsze idzie w parze z dojrzałością. Dojrzałość bowiem nie sprowadza się do gromkiego okrzyku dziecka lub rodzica: „chcę” albo „nie chcę do szkoły!”. Nie jest nią także odizolowana od innych sfer sfera intelektualna. Na pojęcie dojrzałości składa się dojrzałość ciała, umysłu i psychiki. To, czy dziecku wyrastają stałe zęby, ma sprawną rączkę, odpowiednią wagę i wzrost, by wyglądać znad ławki… że panuje nad swoim ciałem, emocjami oraz zgłasza potrzeby… jest nie mniej ważne od tego, że potrafi wycinać i że „już czyta”. Profesjonalna konsultacja z rodzicem, badanie dziecka oraz obserwacja pomogą podjąć decyzję odnośnie życiowych wyborów.

  spotkanie 120 minut

  • PLN
 • Obserwacja psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym pod kątem poziomu rozwoju

  Diagnoza i obserwacja (możliwe, że będzie wskazanie do kilku spotkań – do ustalenia z Psychologiem)

  Podczas spotkań jest możliwe przeprowadzenie profesjonalnego badania i rozpoznanie potrzeb, mocnych stron i obszarów do pracy dziecka. Przekazane zostaną wskazówki do wykorzystania na co dzień przez rodziców.

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Badanie dziecka pod kątem dziecka szczególnie zdolnego wraz z pisemnym dokumentem

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Warsztaty dla Rodziców i Opiekunów

  Grupowa forma poznania siebie jako Rodzica. Zmierzamy ku temu, aby być refleksyjnym przewodnikiem i towarzyszem Dziecka w Jego rozwoju. Za myślą Janusza Korczaka: „Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszys­tkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

  spotkanie 120 minut. Cena za osobę może się zmienić w zależności od liczebności grupy.

  • PLN
 • Logopeda

  Ceny usług świadczonych przez Logopedę
 • Terapia logopedyczna – zajęcia mające na celu usunięcie wszelkich wad wymowy (m. in. seplenienie, reranie, kappacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie, opóźniony rozwój mowy). Prowadzona jest 1-2 razy w tygodniu.

  Spotkanie 30 minut

  • PLN
 • Diagnoza logopedyczna  – badanie dziecka, sprawdzające budowę aparatu artykulacyjnego, sposób połykania, oddychania i słuch fonematyczny, umiejętności artykułowania poszczególnych głosek. Obejmuje 1-2 spotkania, podczas których przeprowadzony jest wywiad z rodzicami oraz badanie logopedyczne.

  2 spotkania po około 60 minut

  • PLN
 • Terapeuta

  Ceny usług świadczonych przez Terapeutę
 • Terapia – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  Regularna terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory, funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii  (a więc problemów np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią)  uwzględniająca opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb.

  Spotkanie 45 minut

  • PLN
 • Diagnoza dziecka pod kątem ryzyka dysleksji

  Cykl testów, obserwacja i wywiad z rodzicami mający na celu ocenę ryzyka dysleksji. Propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym o nieharmonijnym rozwoju lub zaobserwowanych deficytach poznawczych. Wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna może znacząco zmniejszyć a nawet uchronić dziecko przed niepowodzeniami w karierze szkolnej.

  Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

  2 spotkania po 50 min

  • PLN
 • Badanie dojrzałości szkolnej

  Cykl testów sprawdzających dojrzałość w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena gotowości szkolnej w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym, obserwacja dziecka i wywiad z rodzicami. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

  Dwa spotkania po 60 minut

  • PLN
 • Diagnoza pedagogiczna

  Diagnoza funkcji i procesów poznawczych na podstawie cyklu testów poparta obserwacją  dziecka (podczas zajęć indywidualnych) oraz wywiadem z rodzicami.  

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

  Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców  sześciolatków). Według potrzeb i zagadnień z którymi przychodzą rodzice, na spotkanie prosimy zabrać wytwory dziecka: rysunki, próby pisma, inne prace plastyczne, ewentualnie nagrania mowy czy filmy.

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji – terapia indywidualna

  Wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną.

  Spotkanie 45 minut

  • PLN
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji – terapia grupowa

  Wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną. Dobór uczestników zajęć zatwierdza terapeuta pod kątem potrzeb korekcyjnych.

  Spotkanie 45 minut. 

  • PLN
 • Metoda Dobrego Startu

  Zajęcia wspierające rozwój dzieci przedszkolnych, których założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, percepcyjnych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. 

  Spotkanie 30 min. Cena za osobę może się zmienić w zależności od liczebności grupy. 

  • PLN
 • Pedagog

  Ceny usług świadczonych przez Pedagoga
 • Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

  Spotkania z rodzicami,  mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1 (szczególnie dotyczy rodziców  sześciolatków).

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Zajęcia wyrównawcze

  Zajęcia mające na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia w szkole. Skierowane do uczniów klas 1-3.

  Spotkanie 45 minut

  • PLN
 • Integracja Sensoryczna

  Ceny usług świadczonych przez Terapeutę Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza SI – kompleksowe badanie dziecka pod kątem procesów integracji sensorycznej. Trwa 2-3 spotkania. Składa się z kilku części: wywiad z rodzicami, próby kliniczne, testy południowokalifornijskie. 

  Cena za 2-3 spotkania

  • PLN
 • Terapia SI – skierowana jest do dzieci, u których występują następujące trudności: 

  • nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykowa, wzrokowa, słuchowa, przedsionkowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu, dyspraksja,
  • opóźniony albo zaburzony rozwój mowy,
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie,
  • niepełnosprawność umysłowa
  • ADHD
  • autyzm
  • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
  • mózgowe porażenie dziecięce

  Cena za spotkanie 50 minut.

  • PLN